Tin cổ đông

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Báo cáo tài chính quý I - 2021 Hợp nhất
2 Báo cáo tài chính quý I - 2021 Công ty mẹ
3 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
4 Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
5 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
6 Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021
7 Dự thảo quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát PVOIL
8 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
9 Dự thảo tờ trình thông qua phê duyệt Điều lệ của PVOIL
10 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị PVOIL
11 Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PVOIL
12 Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát
13 Dự thảo Báo cáo Quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2020 và kế hoạch tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2021
14 Dự thảo Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
15 Dự thảo Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
16 Dự thảo Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
17 Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
18 Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị
19 Hướng dẫn đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ PVOIL 2021
20 Phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông 2021

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP