Tin cổ đông

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2019 sau kiểm toán và văn bản giải trình
2 Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán và văn bản giải trình
3 Báo cáo tài chính quý IV - 2019 Hợp nhất
4 Báo cáo tài chính quý IV - 2019 Công ty mẹ
5 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019
6 Báo cáo tài chính quý III - 2019 Hợp nhất và văn bản giải trình
7 Báo cáo tài chính quý III - 2019 Công ty mẹ và văn bản giải trình
8 Bổ nhiệm Kế toán trưởng PVOIL Ông Nguyễn Ngọc Ninh
9 Báo tài chính hợp nhất 6 tháng 2019 sau kiểm toán và văn bản giải trình ngoại trừ
10 Báo cáo tài chính 6 tháng - 2019 Công ty mẹ sau kiểm toán
11 Báo cáo tài chính quý II - 2019 Hợp nhất
12 Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019
13 Báo cáo tài chính quý II - 2019 Công ty mẹ
14 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019
15 Công bố thông tin ông Phạm Thành Vinh - Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu
16 Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PVOIL Ông Nguyễn Đăng Trình
17 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
18 Báo cáo tài chính quý I - 2019 Công ty mẹ
19 Báo cáo tài chính quý I - 2019 Hợp nhất
20 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP