Tin cổ đông

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Bổ nhiệm Kế toán trưởng PVOIL Ông Nguyễn Ngọc Ninh
2 Báo tài chính hợp nhất 6 tháng 2019 sau kiểm toán và văn bản giải trình ngoại trừ
3 Báo cáo tài chính 6 tháng - 2019 Công ty mẹ sau kiểm toán
4 Báo cáo tài chính quý II - 2019 Hợp nhất
5 Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019
6 Báo cáo tài chính quý II - 2019 Công ty mẹ
7 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019
8 Công bố thông tin ông Phạm Thành Vinh - Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu
9 Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PVOIL Ông Nguyễn Đăng Trình
10 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
11 Báo cáo tài chính quý I - 2019 Công ty mẹ
12 Báo cáo tài chính quý I - 2019 Hợp nhất
13 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
14 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
15 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL (ngày 26/04/2019)
16 Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
17 Mẫu Thẻ biểu quyết
18 Mẫu Phiếu biểu quyết
19 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
20 Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP