Tin cổ đông

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019
2 Báo cáo tài chính quý III - 2019 Hợp nhất và văn bản giải trình
3 Báo cáo tài chính quý III - 2019 Công ty mẹ và văn bản giải trình
4 Bổ nhiệm Kế toán trưởng PVOIL Ông Nguyễn Ngọc Ninh
5 Báo tài chính hợp nhất 6 tháng 2019 sau kiểm toán và văn bản giải trình ngoại trừ
6 Báo cáo tài chính 6 tháng - 2019 Công ty mẹ sau kiểm toán
7 Báo cáo tài chính quý II - 2019 Hợp nhất
8 Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019
9 Báo cáo tài chính quý II - 2019 Công ty mẹ
10 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019
11 Công bố thông tin ông Phạm Thành Vinh - Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu
12 Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PVOIL Ông Nguyễn Đăng Trình
13 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
14 Báo cáo tài chính quý I - 2019 Công ty mẹ
15 Báo cáo tài chính quý I - 2019 Hợp nhất
16 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
17 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
18 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL (ngày 26/04/2019)
19 Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
20 Mẫu Thẻ biểu quyết

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP