Tin cổ đông

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Báo cáo tài chính quý III - 2019 Hợp nhất và văn bản giải trình
2 Báo cáo tài chính quý III - 2019 Công ty mẹ và văn bản giải trình
3 Bổ nhiệm Kế toán trưởng PVOIL Ông Nguyễn Ngọc Ninh
4 Báo tài chính hợp nhất 6 tháng 2019 sau kiểm toán và văn bản giải trình ngoại trừ
5 Báo cáo tài chính 6 tháng - 2019 Công ty mẹ sau kiểm toán
6 Báo cáo tài chính quý II - 2019 Hợp nhất
7 Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019
8 Báo cáo tài chính quý II - 2019 Công ty mẹ
9 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019
10 Công bố thông tin ông Phạm Thành Vinh - Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu
11 Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PVOIL Ông Nguyễn Đăng Trình
12 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
13 Báo cáo tài chính quý I - 2019 Công ty mẹ
14 Báo cáo tài chính quý I - 2019 Hợp nhất
15 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
16 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
17 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL (ngày 26/04/2019)
18 Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
19 Mẫu Thẻ biểu quyết
20 Mẫu Phiếu biểu quyết

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP