Tin cổ đông

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
2 Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2020
3 Giấy ủy quyền
4 Mẫu Phiếu biểu quyết
5 Công văn của Sở KHĐT chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHCĐ
6 Thông báo thay đổi nhân sự
7 Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT PVOIL
8 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên 2020
9 Nghị quyết của HĐQT PVOIL về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
10 Báo cáo tài chính quý I - 2020 Công ty mẹ
11 Báo cáo tài chính quý I - 2020 Hợp nhất
12 Báo cáo thường niên 2019
13 Thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
14 Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
15 Chào bán ra công chúng cổ phiếu của PVOIL sở hữu tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
16 Thông báo bán đấu giá cổ phần của PVOIL sở hữu tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
17 Bản cáo bạch và phụ lục của PVOIL bán cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
18 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên 2020
19 Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
20 Về việc gia hạn thời gian công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2020

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP