Công bố thông tin bất thường - Công bố thông tin theo yêu cầu

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Đăng ký, lưu ký cổ phiếu của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP
2 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC giai đoạn từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/12/2018
3 Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng
4 Công bố thông tin công ty đại chúng
5 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Trình
6 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Toàn
7 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Tú
8 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phạm Thành Vinh
9 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Võ Khánh Hưng
10 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Vũ Hoài Lam
11 Quyết định bổ nhiệm KTT Nguyễn Đăng Trình
12 Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - CT HĐQT
13 Sơ yếu lý lịch Ông Cao Hoài Dương - TV HĐQT, TGD
14 Sơ yếu lý lịch Ông Lê Văn Nghĩa - TV HĐQT
15 Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Việt Thắng - TV HĐQT
16 Sơ yếu lý lịch Ông Trần Hoài Nam - TV HĐQT
17 Sơ yếu lý lịch Ông Hạng Anh Minh - TV HĐQT
18 Sơ yếu lý lịch Ông Lê Ngọc Quang - TV HĐQT
19 Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Đức Kện - TB Kiểm soát
20 Sơ yếu lý lịch Ông Phạm Thanh Sơn - Kiểm soát viên

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP