CBTT trước cổ phần hóa

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Công bố thông tin về việc thoái vốn của PVOIL tại CTCP Dầu khí Dương Đông Kiên Giang
2 Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ lần đầu
3 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm 2017 và 03 năm gần nhất
4 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2018
5 Báo cáo tài chính quý 1-2018
6 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
7 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017
8 Tình hình thực hiện sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp năm 2017
9 Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của PVOIL năm 2017
10 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của PVOIL năm 2017
11 Đăng ký lưu ký cổ phiếu trúng đấu giá
12 Quyết định về việc chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phần của Tổng công ty Dầu Việt Nam
13 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch của Tổng công ty Dầu Việt Nam
14 Báo cáo tài chính công ty mẹ 2016
15 Báo cáo tài chính hợp nhất 2016
16 Báo cáo tài chính 6 tháng 2017 hợp nhất
17 Báo cáo tài chính 6 tháng 2017 công ty mẹ
18 Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động
19 Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp
20 Phiếu đăng ký tham dự đấu giá

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP