English
STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
2 Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
3 Tài liệu ĐHĐCĐ 2024
4 Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP
5 Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2024
6 Phiếu biểu quyết
7 Hướng dẫn đăng nhập đại hội
8 Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
9 Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát
10 Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS; Ban ĐH PVOIL
11 Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023
12 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
13 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
14 Công bố thông tin về việc tổ chức DHĐCĐ thường niên 2024
15 Thông báo mời hợp DHĐCĐ 2024
16 Mẫu giấy ủy quyền
17 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
18 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
19 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
20 Nghị quyết của HĐQT PVOIL về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP