Petrovietnam: Thực hành tiết kiệm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành sản xuất kinh doanh

Nhằm đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tập đoàn với những mục tiêu, yêu cầu chính nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 05 lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính và các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện nhanh các dự án trọng điểm, nhằm đảm bảo bù đắp tiến độ sớm đưa các dự án vào vận hành thương mại.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện một cách đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.


Sao Vàng CPP

Tập đoàn và các đơn vị thành viên xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm của người đứng đầu trong mỗi đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí từ đó làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân. Trong thời gian tới, cần tăng cường và thường xuyên thực hiện các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ chi phí, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra các cảnh báo kịp thời các rủi ro trong hoạt động; Gắn tiết kiệm, chống lãng phí với hoạt động phòng chống tham nhũng, công tác kiểm tra, cải cách hành chính và tổ chức bộ máy hoạt động.

Thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh hàng hóa dịch vụ, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh. Phấn đấu thực hiện tiết giảm tối đa chi phí quản lý so với kế hoạch được phê duyệt, tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi chiết khấu thanh toán, chi phí năng lượng. Tập trung hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật, đảm bảo theo nguyên tắc và cơ chế thị trường, minh bạch, công khai thông tin.

Ngoài ra, việc triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 phải đảm bảo phù hợp và đáp ứng đúng mục tiêu Chương trình hành động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.

Để Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 được triển khai hiệu quả, phù hợp cần tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm. Theo đó, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13, Nghị định 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Thông tư 188/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính tới toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong đơn vị. Tổ chức phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả trong công tác quản trị; tăng cường đổi mới công nghệ; cơ cấu sản phẩm, ngành nghề sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại mỗi đơn vị. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật, lao động, tiền lương nhằm khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị một cách có hiệu quả để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ, cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường, thị phần tiêu thụ các sản phẩm. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc huy động, sử dụng vốn của doanh nghiệp. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng nhằm tạo động lực, thúc đẩy tăng năng suất lao động; tiết giảm chi phí không cần thiết...

Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích hiệu quả các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrovietnam và các doanh nghiệp có vốn góp. Ưu tiên tập trung các nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Đẩy nhanh và bù đúng tiến độ các công trình đầu tư nhằm sớm đưa vào hoạt động và khai thác, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, không/kém hiệu quả, gây ứ đọng tiền vốn gây lãng phí. Nghiêm túc đánh giá, định lượng cụ thể về tiết kiệm từ đầu tư đúng tiến độ và vượt tiến độ, đồng thời đánh giá mức độ thiệt hại, lãng phí do việc chậm tiến độ gây ra. Cần tập trung xử lý và xử lý dứt điểm các dự án/đơn vị chậm tiến độ, kém hiệu quả, vi phạm các quy định hiện hành gây thất thoát, lãng phí. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để có biện pháp xử lý kịp thời.

Ngoài ra, tiếp tục phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; xây dựng các quy định về phòng chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh; thực hiện các giải pháp nhằm tối ưu hoá quy trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu suất vận hành các nhà máy...

Song song với việc triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể, Tập đoàn và các đơn vị cần tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Định kỳ thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có giải pháp, sáng kiến và thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong sử dụng nguồn vốn.

Trong thời gian tới, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực và phù hợp với điều kiện của đơn vị. Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị mình phải được xây dựng với các chỉ tiêu rõ ràng và có các biện pháp thực hiện cụ thể.

Cùng với đó, tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị; triển khai, tuyên truyền phổ biến phát động phong trào thi đua tiết kiệm, chống lãng phí nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành sản xuất kinh doanh.

https://petrovietnam.petrotimes.vn/

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình

2

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

3

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

4

BACABANK

Ngân hàng TMCP Bắc Á

5

BIDC

Ngân hàng đầu tư phát triển Campuchia

6

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

7

BVB

Ngân hàng TMCP Bảo Việt

8

CIMB

Ngân hàng TNHH MTV CIMB

9

CO-OP BANK

Ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam

10

DONGABANK

Ngân hàng TMCP Đông Á

11

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

12

GPBANK

Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu

13

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh

14

HLBVN

Nhân hàng TNHH MTV Hongleong Việt Nam

15

IBK

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc

16

IVB

Ngân hàng TNHH Indovina

17

KIENLONGBANK

Ngân hàng TMCP Kiên Long

18

LIENVIETPOSTBANK

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

19

MBBANK

Ngân hàng TMCP Quân Đội

20

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt nam

21

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

22

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

23

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

24

OCEANBANK

Ngân hàng TMCP Đại Dương

25

PG BANK

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

26

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

27

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

28

SAIGONBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

29

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

30

SEABANK

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

31

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

32

SHINHANVN

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

33

TECHCOMBANK

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

34

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

35

UOB

Ngân hàng TNHH MTV United Overseas

36

VCB

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

37

VIB

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

38

VID PUBLIC

Ngân hàng Liên doanh VID Public

39

VIETABANK

Ngân hàng TMCP Việt Á

40

VIETBANK

Ngân hàng ViệtNam Thương Tín

41

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP BảnViệt

42

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

43

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

44

VRB

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga

45

WOORIBANK

Ngân hàng Woori Việt Nam

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

SHOPPEPAY

Ví điện tử ShopeePay

3

OIL DEPOT

Ví điện tử Oil Depot

4

VIETTEL MONEY

Ví điện tử Viettel Money

5

VNPT MONEY

Ví điện tử VNPT Money

Quà tặng điện tử

 

1

GOTIT

Quà tặng điện tử GotIt

2

URBOX

Quà tặng điện tử UrBox

 

 

 

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP