Báo cáo quỹ bình ổn giá xăng dầu ngày 01/08/2019

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) xin báo cáo Quỹ bình ổn giá xăng dầu trước thời điểm điều hành giá xăng dầu lúc 15h00 ngày 01/08/2019 là -425,27 tỷ đồng . Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP