Hệ thống vận tải

PVOIL hiện có gần 150 xe bồn chở xăng dầu với tổng dung tích 2.500 m3 và 07 xà lan với tổng dung tích 4.000 m3 để vận chuyển hàng hoá, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài hệ thống.

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP