Lễ vinh danh Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng

Ngày 11/3/2016, tại Hà Nội, PVOIL và 60 doanh  nghiệp khác đã được vinh danh tại lễ công bố doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng lần thứ 4” do Tạp chí Kinh tế và Dự báo  (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức. 

An sinh xã hội là một trong những chính sách xã hội cơ bản thể hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hướng vào mục tiêu phát triển con người, thúc đẩy công bằng và tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước. Nhận thức rõ vấn đề đó, trong những năm qua, PVOIL đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và khơi gợi tinh thần nhân văn “lá lành đùm lá rách” của người lao động. Bằng những hành động hết sức thiết thực đó, Tổng công ty Dầu Việt Nam đã được lựa chọn là một trong 60 doanh nghiệp trong cả nước tham gia chương trình “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng”. 

Ông Đoàn Duy Công – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty nhận kỷ niệm chương của Chương trình 

Hoạt động an sinh xã hội của PVOIL

 

PVOIL News

 

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP