Trang chủ  »  Giới thiệu  »  Thành tựu

Các thành tích PV OIL đã đạt được


I. THÀNH TỰU CỦA PDC:

 • Năm 1999: 
   Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định số: 07/QĐ-TĐKT ngày 03/01/2000.
 • Năm 2000:   
   Cờ thi đua của Chính phủ. Quyết định số: 121/QĐ-TTg ngày 06/02/2001;
   Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định số: 158/QĐ-TĐKT ngày 11/01/2001.
 • Năm 2001:   
   Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định số: 414/QĐ-TĐKT ngày 28/01/2002.
 • Năm 2002:   
   Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định số: 26/QĐ-LĐTL ngày 07/01/2003.
 • Năm 2005:   
   Huân chương Lao động hạng 3. Quyết định số: 1241/2006/QĐ-CTN ngày 09/11/2006.
 • Năm 2006:   
   Cờ thi đua Bộ Công nghiệp. Quyết định số: 287/QĐ-BCN ngày 23/01/2007;
   Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định số: 225/QĐ-DKVN ngày 18/01/2007.

II. THÀNH TỰU CỦA PETECHIM:


 • Năm 1998:   
   Bằng khen của Chính phủ. Quyết định số: 1785/QĐ-TĐKT ngày 19/05/1998.
 • Năm 1999:
   Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định số: 07/QĐ-TĐKT ngày 03/01/2000;
   Huân chương Lao động hạng 3. Quyết định số: 100/QĐ-CTN ngày 20/03/1999.
 • Năm 2000:   
   Cờ thi đua của Chính phủ. Quyết định số: 121/QĐ-TTg ngày 06/02/2001;
   Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định số: 158/QĐ-TĐKT ngày 11/01/2001.
 • Năm 2001:
   Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định số: 414/QĐ-TĐKT ngày 28/01/2002.
 • Năm 2002:   
   Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định số: 26/QĐ-LĐTL ngày 07/01/2003;
   Huân chương Lao động hạng 3. Quyết định số: 597/2003/QĐ-CTN ngày 08/09/2003.
 • Năm 2003:   
   Cờ thi đua của Chính phủ. Quyết định số: 326/QĐ-TTg ngày 05/4/2004.
 • Năm 2007:   
   Tập thể Lao động Xuất sắc. Quyết định số: 2084 QĐ-DKVN 25/03/2008;
   Cờ thi đua Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định số: 562/QĐ-DKVN ngày 21/01/2008;
   Cờ thi đua của Bộ Công thương. Quyết định số: 0034/QĐ-BCT ngày 03/01/2008;
   Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định số: 2085 QĐ-DKVN ngày 25/03/2008;
   Huân chương Lao động hạng 1. Quyết định số: 46/QĐ-CTN ngày 17/01/2008.
 • Năm 2008:   
   Huân chương Lao động hạng I. Quyết định số: 46/QĐ-CTN ngày 17/01/2008.

III. THÀNH TỰU CỦA PV OIL:


 • Năm 2011:
   Cờ thi đua Chính phủ năm 2011.
 • Năm 2009:
   Huân chương Độc lập hạng 3. Quyết định số: 494/QĐ-CTN ngày 27/04/2010;
   Cờ thi đua Chính phủ năm 2009. Quyết định số: 73/QĐ-TTg ngày 14/01/2010;
   Cờ thi đua Bộ Công Thương năm 2009. Quyết định số: 0078/QĐ-BCT ngày  07/01/2010;
   Bằng khen Bộ Công Thương năm 2009. Quyết định số: 1993/QĐ-BCT ngày  22/04/2010.
 • Năm 2008:
   Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định số: 627/QĐ-TTg ngày 18/05/2009;
   Cờ thi đua Bộ Công an tặng thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quyết định số: 45/QĐ-KTBCA ngày 20/04/2009;
   Bằng khen Bộ Tài nguyên Môi trường về thành tích trong sự nghiệp bảo vệ môi trường. Quyết định số: 2061/QĐ-BTNMT ngày 23/10/2009.