Trang chủ  »  Thư viện ảnh  »  Đảng & Đoàn thể  »  Công đoàn

Các Công trình An Sinh Xã Hội PV OIL Các Công trình An Sinh Xã Hội PV OIL
Hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 3 (Côn đảo 10/9/21010 ) Hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 3 (Côn đảo 10/9/21010 )
Đại hội CĐ CQTCT 09/11/09 Đại hội CĐ CQTCT 09/11/09
Đại hội Công đoàn Tổng công ty 18/12/2009 Đại hội Công đoàn Tổng công ty 18/12/2009
Gặp mặt Cán bộ hưu trí 01/10/09 Gặp mặt Cán bộ hưu trí 01/10/09
Hội Nghị Tập Huấn Cán Bộ Công Đoàn (TP HCM 23/11/10) Hội Nghị Tập Huấn Cán Bộ Công Đoàn (TP HCM 23/11/10)