STT Tên tài liệu
Tải file
1 Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
2 Quy định thi hành Điều lệ Đảng
3 Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
4 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW
5 Quy định về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm
6 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên
7 Quy định về những điều đảng viên không được làm
8 QĐ 58 Bảo vệ chính trị
9 Hướng dẫn thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW
10 Quy định về tổ chức Đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước
11 Về việc quán triệt, triển khai thực hiện các NQ,QĐ của BCT, Ban Bí thư
12 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
13 Quy định về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống
14 Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
15 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của BCT
16 Hướng dẫn Nghiệp vụ quản lý hồ sơ đảng viên
17 Hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
18 Mẫu khai và thẩm tra lý lịch
19 Mẫu văn bản đề nghị kết nạp Đảng
20 Mẫu văn bản đề nghị chuyển Đảng chính thức
21 Miễn sinh hoạt Đảng và xóa tên cho ra khỏi Đảng
22 Nghiệp vụ công tác tổ chức cơ sở Đảng, công tác Đảng viên và sinh hoạt Chi bộ
23 Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
24 Quy định về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm
TOP