Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2022

Ngày 25/5, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) tổ chức Hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2022.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, lãnh đạo các Ban Tập đoàn; Bí thư, Phó Bí thư, phụ trách Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn. Hội nghị diễn ra trực tiếp tại trụ sở Tập đoàn và 9 điểm cầu với gần 700 đại biểu tham dự.


Toàn cảnh Hội nghị

Khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh, Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, trong đó tập trung về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm; Tiếp tục quán triệt, triển khai kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và các nghị quyết/chương trình công tác của Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành năm 2022; triển khai, hướng dẫn quy hoạch cán bộ trong Đảng bộ Tập đoàn.

Năm 2022 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2021- 2030; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Với mục tiêu đặt ra từ đầu năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn là: Tiếp tục phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” với quyết tâm “Năm 2022 phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2021” toàn Tập đoàn tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng, tiến độ, chỉ đạo xử lý công việc, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động, sáng tạo lãnh đạo, triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Tích cực triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, tạo động lực thực hiện phương châm hành động của Tập đoàn, xây dựng con người và văn hóa Petrovietnam.


Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Tâp đoàn, các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã thực hiện tốt những nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong 4 tháng đầu năm 2022. Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và Nghị quyết giao nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy/doanh nghiệp/đơn vị các đảng bộ, chi bộ, đơn vị trực thuộc. Các cấp ủy đảng đã và đang tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “Tự soi - Tự sửa”; chủ động xây dựng kế hoạch, bổ sung vào chương trình hành động thực hiện chương trình công tác năm của cấp ủy; đề ra các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng gắn với tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nhiều vấn đề được đặt ra trong công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy quan tâm đó là: Việc rà soát sửa đổi văn bản liên quan đến công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, trách nhiệm người đứng đầu; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp, chú trọng tự kiểm tra, tự giám sát; Rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế mối quan hệ công tác theo các quy định mới của Đảng bảo đảm đồng bộ, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác quản lý đảng viên trong tình hình mới.


Các điểm cầu trực tuyến

Tại Hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2022, những vấn đề về công tác xây dựng Đảng đã được các báo cáo viên đặt ra để các đồng chí cán bộ cấp ủy, ủy viên Ủy ban Kiểm tra, các cán bộ tham mưu công tác xây dựng Đảng các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Đặc biệt nhận thức về vị thế, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát. Việc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng sẽ góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng; Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng đề nghị, các đại biểu tham dự phát huy trách nhiệm, nghiêm túc, tập trung lắng nghe, tiếp thu, lĩnh hội để tổ chức triển khai, thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng tại đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có hiệu quả, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.


Đồng chí Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao đổi tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe đồng chí Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao đổi, phổ biến và hướng dẫn với hội nghị về nội dung các văn bản mới nhất của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng được đồng chí Phan Anh Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn phổ biến, triển khai về Hướng dẫn số 242-HD/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ của Tập đoàn.


Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn đã quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2022 và những năm tiếp theo, đó là: Đảng ủy Tập đoàn cần tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương và các cấp ủy về công tác xây dựng Đảng: Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng; Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối;…

Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Nhiệm vụ về lãnh đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong thời kỳ mới: Đổi mới hoàn thiện tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với doanh nghiệp; Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, mối quan hệ công tác cho phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng bộ, Chi bộ; Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp.

Bên cạnh đó, thực hiện tổng kết công tác cán bộ và thực hiện quy chế quản lý cán bộ trong Tập đoàn; Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo quy định mới của Trung ương (Quy định 50 của Bộ Chính trị ngày 27/12/2021) thực hiện tốt những điểm mới trong công tác quản lý quy hoạch cán bộ; Cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 và Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội: Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn, Hội Dầu khí Việt Nam; Đồng thời gắn việc tổ chức thực hiện kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” của các cấp ủy theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW trong dịp tổ chức đại hội các chi bộ.

https://petrovietnam.petrotimes.vn/

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình

2

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

3

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

4

BACABANK

Ngân hàng TMCP Bắc Á

5

BIDC

Ngân hàng đầu tư phát triển Campuchia

6

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

7

BVB

Ngân hàng TMCP Bảo Việt

8

CIMB

Ngân hàng TNHH MTV CIMB

9

CO-OP BANK

Ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam

10

DONGABANK

Ngân hàng TMCP Đông Á

11

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

12

GPBANK

Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu

13

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh

14

HLBVN

Nhân hàng TNHH MTV Hongleong Việt Nam

15

IBK

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc

16

IVB

Ngân hàng TNHH Indovina

17

KIENLONGBANK

Ngân hàng TMCP Kiên Long

18

LIENVIETPOSTBANK

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

19

MBBANK

Ngân hàng TMCP Quân Đội

20

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt nam

21

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

22

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

23

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

24

OCEANBANK

Ngân hàng TMCP Đại Dương

25

PG BANK

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

26

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

27

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

28

SAIGONBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

29

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

30

SEABANK

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

31

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

32

SHINHANVN

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

33

TECHCOMBANK

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

34

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

35

UOB

Ngân hàng TNHH MTV United Overseas

36

VCB

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

37

VIB

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

38

VID PUBLIC

Ngân hàng Liên doanh VID Public

39

VIETABANK

Ngân hàng TMCP Việt Á

40

VIETBANK

Ngân hàng ViệtNam Thương Tín

41

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP BảnViệt

42

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

43

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

44

VRB

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga

45

WOORIBANK

Ngân hàng Woori Việt Nam

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

SHOPPEPAY

Ví điện tử ShopeePay

3

OIL DEPOT

Ví điện tử Oil Depot

4

VIETTEL MONEY

Ví điện tử Viettel Money

5

VNPT MONEY

Ví điện tử VNPT Money

Quà tặng điện tử

 

1

GOTIT

Quà tặng điện tử GotIt

2

URBOX

Quà tặng điện tử UrBox

 

 

 

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP