Các nội dung khác

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Công văn xác nhận của PVOIL tại Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
2 Giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDK Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
3 Mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
4 Nghị quyết thoái vốn của PVOIL tại Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
5 Nghị quyết tái cơ cấu PVOIL giai đoạn 2016-2020
6 Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu của PVOIL tại Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
7 Công văn điều chỉnh nội dung bản Cáo bạch chào bán cổ phiếu của PVOIL tại Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
8 Điều lệ công ty Cổ phần vận tải dầu khí Đông Dương
9 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu của PVOIL tại Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
10 Quy chế bán đấu giá cổ phiếu của PVOIL tại Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
11 Báo cáo tài chính Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương 2017
12 Báo cáo tài chính 2017 Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
13 Báo cáo tài chính 2018 Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
14 Báo cáo tài chính 2019 Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
15 Thông báo chào bán cổ phiếu của PVOIL tại Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
16 Thông báo thay đổi nhân sự
17 Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT PVOIL
18 Chào bán ra công chúng cổ phiếu của PVOIL sở hữu tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
19 Thông báo bán đấu giá cổ phần của PVOIL sở hữu tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
20 Bản cáo bạch và phụ lục của PVOIL bán cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP