Đại hội đồng cổ đông

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
3 Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
4 Mẫu Thẻ biểu quyết
5 Mẫu Phiếu biểu quyết
6 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
7 Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
8 Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động sxkd năm 2018 và kế hoạch năm 2019
9 Dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch BKS 2019
10 Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
11 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
12 Dự thảo Báo cáo Quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2018 và kế hoạch tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS PVOIL
13 Dự thảo Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
14 Dự thảo Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
15 Dự thảo Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP
16 Dự thảo Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
17 Mẫu giấy ủy quyền
18 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP