Công bố thông tin định kỳ

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Báo cáo tài chính quý I - 2019 Công ty mẹ
2 Báo cáo tài chính quý I - 2019 hợp nhất
3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
5 Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
6 Mẫu Thẻ biểu quyết
7 Mẫu Phiếu biểu quyết
8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
9 Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
10 Báo cáo kết quả hoạt động sxkd năm 2018 và kế hoạch năm 2019
11 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch BKS 2019
12 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018
13 Báo cáo tài chính của công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2018
14 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
15 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
16 Báo cáo Quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2018 và kế hoạch tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS PVOIL
17 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
18 Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
19 Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP
20 Báo cáo thường niên 2018

Danh sách các ứng dụng ngân hàng có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


1.VCB Pay, VCB Mobile Banking Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP