Công bố thông tin định kỳ

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Báo cáo tài chính quý IV - 2018 công ty mẹ
2 Báo cáo tài chính quý IV - 2018 hợp nhất
3 Về việc gia hạn thời gian công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2019
4 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
5 Công bố số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại của PVOIL
6 Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 01/08/2018 đến 30/09/2018
7 Báo cáo tài chính quý III - 2018 công ty mẹ
8 Báo cáo tài chính quý III - 2018 hợp nhất
9 Về việc gia hạn thời gian công bố các Báo cáo tài chính
10 Báo cáo tài chính 6 tháng 2018 hợp nhất
11 Báo cáo tài chính 6 tháng 2018 công ty mẹ
12 Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất
13 Biên bản họp Ban Kiểm soát lần thứ nhất
14 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
15 Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
16 Tờ trình về Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I
17 Thư mời tham dự đại hội cổ đông lần thứ nhất
18 Tờ trình về Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS
19 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
20 Tờ trình về tỉ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP