Công bố thông tin định kỳ

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Công bố số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại của PVOIL
2 Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 01/08/2018 đến 30/09/2018
3 Báo cáo tài chính quý III - 2018 công ty mẹ
4 Báo cáo tài chính quý III - 2018 hợp nhất
5 Về việc gia hạn thời gian công bố các Báo cáo tài chính
6 Báo cáo tài chính 6 tháng 2018 hợp nhất
7 Báo cáo tài chính 6 tháng 2018 công ty mẹ
8 Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất
9 Biên bản họp Ban Kiểm soát lần thứ nhất
10 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
11 Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
12 Tờ trình về Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I
13 Thư mời tham dự đại hội cổ đông lần thứ nhất
14 Tờ trình về Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS
15 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
16 Tờ trình về tỉ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài
17 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
18 Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử HĐQT/BKS
19 Mẫu đơn đề cử, ứng cử HĐQT/BKS
20 Chương trình đại hội

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP