Công bố thông tin định kỳ

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Báo cáo thường niên 2018
2 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018
3 Báo cáo tài chính của công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2018
4 Báo cáo tài chính quý IV - 2018 công ty mẹ
5 Báo cáo tài chính quý IV - 2018 hợp nhất
6 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
7 Công bố số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại của PVOIL
8 Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 01/08/2018 đến 30/09/2018
9 Báo cáo tài chính quý III - 2018 công ty mẹ
10 Báo cáo tài chính quý III - 2018 hợp nhất
11 Về việc gia hạn thời gian công bố các Báo cáo tài chính
12 Báo cáo tài chính 6 tháng 2018 hợp nhất
13 Báo cáo tài chính 6 tháng 2018 công ty mẹ
14 Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất
15 Biên bản họp Ban Kiểm soát lần thứ nhất
16 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
17 Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
18 Tờ trình về Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I
19 Thư mời tham dự đại hội cổ đông lần thứ nhất
20 Tờ trình về Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP