Hội đồng Quản trị

ÔNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Chủ tịch Hội đồng Quản trị</span>

ÔNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

ÔNG CAO HOÀI DƯƠNG </br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc</span>

ÔNG CAO HOÀI DƯƠNG
Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc

ÔNG LÊ VĂN NGHĨA</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Ủy viên Hội đồng Quản trị</span>

ÔNG LÊ VĂN NGHĨA
Ủy viên Hội đồng Quản trị

ÔNG NGUYỄN VIỆT THẮNG</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Ủy viên Hội đồng Quản trị</span>

ÔNG NGUYỄN VIỆT THẮNG
Ủy viên Hội đồng Quản trị

ÔNG HẠNG ANH MINH</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Ủy viên Hội đồng Quản trị</span>

ÔNG HẠNG ANH MINH
Ủy viên Hội đồng Quản trị

ÔNG LÊ NGỌC QUANG</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Ủy viên Hội đồng Quản trị</span>

ÔNG LÊ NGỌC QUANG
Ủy viên Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Nguyễn Hoàng Tuấn Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2 Ông Cao Hoài Dương Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc
3 Ông Lê Văn Nghĩa Ủy viên Hội đồng Quản trị
4 Ông Nguyễn Việt Thắng
Ủy viên Hội đồng Quản trị
5 Ông Trần Hoài Nam Ủy viên Hội đồng Quản trị
6 Ông Hạng Anh Minh
Ủy viên Hội đồng Quản trị
7
Ông Lê Ngọc Quang
Ủy viên Hội đồng Quản trị