Đảng ủy

ÔNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Bí thư</span>

ÔNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Bí thư

ÔNG CAO HOÀI DƯƠNG </br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;"> Phó Bí thư</span>

ÔNG CAO HOÀI DƯƠNG
Phó Bí thư

ÔNG LÊ XUÂN TRÌNH</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Ủy viên Ban Thường vụ</span>

ÔNG LÊ XUÂN TRÌNH
Ủy viên Ban Thường vụ

ÔNG NGUYỄN TUẤN TÚ</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Ủy viên Ban Thường vụ</span>

ÔNG NGUYỄN TUẤN TÚ
Ủy viên Ban Thường vụ

ÔNG PHẠM THÀNH VINH</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Ủy viên Ban Thường vụ</span>

ÔNG PHẠM THÀNH VINH
Ủy viên Ban Thường vụ

ÔNG VÕ KHÁNH HƯNG</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Ủy viên Ban Thường vụ</span>

ÔNG VÕ KHÁNH HƯNG
Ủy viên Ban Thường vụ

ÔNG NGUYỄN LÊ MINH</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Ủy viên Ban Thường vụ</span>

ÔNG NGUYỄN LÊ MINH
Ủy viên Ban Thường vụ

ÔNG HOÀNG ĐÌNH TÙNG</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Ủy viên Ban Thường vụ</span>

ÔNG HOÀNG ĐÌNH TÙNG
Ủy viên Ban Thường vụ

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam Khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Nguyễn Hoàng Tuấn Bí thư
2 Ông Cao Hoài Dương Phó Bí thư
3 Ông Lê Xuân Trình Ủy viên Ban Thường vụ
4 Ông Nguyễn Tuấn Tú Ủy viên Ban Thường vụ
5 Ông Võ Khánh Hưng Ủy viên Ban Thường vụ
6 Ông Phạm Thành Vinh Ủy viên Ban Thường vụ
7 Ông Hoàng Đình Tùng Ủy viên Ban Thường vụ
8 Ông Nguyễn Lê Minh Ủy viên Ban Thường vụ
9 Ông Nguyễn Hải Nam Ủy viên Ban chấp hành
10 Ông Nguyễn Đức Thắng Ủy viên Ban chấp hành
11 Ông Lê Văn Nghĩa Ủy viên Ban chấp hành
12 Ông Đỗ Mạnh Bình Ủy viên Ban chấp hành
13 Ông Mai Xuân Hải Ủy viên Ban chấp hành
14 Bà Ngô Lê An Châu Ủy viên Ban chấp hành
15 Ông Đinh Hồng Long Ủy viên Ban chấp hành
16 Ông Trần Mạnh Hà Ủy viên Ban chấp hành
17 Ông Trần Lê Thọ Ủy viên Ban chấp hành
18 Ông Trần Cao Phong Ủy viên Ban chấp hành
19 Ông Nguyễn Hoàng Phúc Ủy viên Ban chấp hành
20 Ông Trịnh Xuân Bình Ủy viên Ban chấp hành
21 Ông Nguyễn Đăng Trình Ủy viên Ban chấp hành
22 Ông Đoàn Duy Công Ủy viên Ban chấp hành
23 Bà Trần Thị Thu Phong Ủy viên Ban chấp hành
24 Ông Hoàng Nguyên Thanh Ủy viên Ban chấp hành
25 Ông Lê Thanh Vĩnh
Ủy viên Ban chấp hành