Ban Kiểm soát

ÔNG NGUYỄN ĐỨC KỆN</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Trưởng ban kiểm soát</span>

ÔNG NGUYỄN ĐỨC KỆN
Trưởng ban kiểm soát

ÔNG PHẠM THANH SƠN</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Kiểm soát viên</span>

ÔNG PHẠM THANH SƠN
Kiểm soát viên

BÀ TRẦN THỊ PHƯỢNG</br><span style="font-size: 14px; color: #0c0c0c;">Kiểm soát viên</span>

BÀ TRẦN THỊ PHƯỢNG
Kiểm soát viên

  BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Nguyễn Đức Kện
Trưởng ban kiểm soát
2 Ông Phạm Thanh Sơn
Kiểm soát viên
3 Bà Trần Thị Phượng
Kiểm soát viên