Đại hội đồng cổ đông

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
3 Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
4 Mẫu Thẻ biểu quyết
5 Mẫu Phiếu biểu quyết
6 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
7 Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
8 Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động sxkd năm 2018 và kế hoạch năm 2019
9 Dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch BKS 2019
10 Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
11 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
12 Dự thảo Báo cáo Quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2018 và kế hoạch tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS PVOIL
13 Dự thảo Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
14 Dự thảo Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
15 Dự thảo Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP
16 Dự thảo Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
17 Mẫu giấy ủy quyền
18 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP